Podzi?kowanie dla ks. Marka


Podzi?kowanie dla ks. Marka W niedziel? 26 lipca Parafianie wyrazili swoje przywi?zanie i wdzi?czno?? dla ks. Marka za czteroletni? prac? duszpastersk? w Trzebiatowie, W?odarce, Miros?awicach, G?binie, Lewicach, Chom?towie i Nowielicach. Ks. Marka ?egna?y delegacje z Trzebiatowskiego Sanktuarium, ko?cio?ów i kaplic filialnych, m?odzie?, nauczyciele Gimnazjum i indywidualne osoby. Ks. Marek wyrazi? zaskoczenie tak wielkim zaanga?owaniem Parafian w przygotowanie po?egnania i podzi?kowa? Bogu i ludziom za wszelkie otrzymane dobro. Niech Bóg prowadzi ks. Marka swoimi drogami i mu b?ogos?awi!

 
.XI Rocznica ?wi?ce? Kap?a?skich ks. Przemys?awa


XI Rocznica ?wi?ce? Kap?a?skich ks. Przemys?awa Ks. Przemys?aw w pi?tek po Bo?ym Ciele w naszym Sanktuarium prze?ywa? wspólnie z "rocznikiem" oraz zaproszonymi go??mi kolejn?, jedenast? rocznic? przyj?cia Sakramentu Kap?a?stwa. Msz? ?wi?t? celebrowa? tak?e ks. Pra?at Andrzej Dowal, który przewodniczy? liturgii a homili? wyg?osi? ks. Janusz Skocze?, Proboszcz z Brzeska ko?o Pyrzyc. Koledzy kursowi ks. Przemys?awa przyjechali z ró?nych parafii, aby wspólnie prze?ywa? to bardzo wyj?tkowe wydarzenie, które wyznaczy?o nowy sposób ?ycia i pos?ugiwania.

 Majówka z ministrantami


Majówka z ministrantami W sobot? 16 maja S?u?ba Liturgiczna O?tarza wraz z opiekunem ks. Przemys?awem po uroczysto?ci IX Rocznicy Koronacji obrazu Matki Bo?ej Trzebiatowskiej mi?o sp?dzi?a czas na ?onie natury, uczestnicz?c w zabawach i rywalizacjach sportowych.

 Rozpocz?cie Nowenny Fatimskiej w Chom?towie


Rozpocz?cie Nowenny Fatimskiej w Chom?towie W Trzebiatowskim Sanktuarium zosta?a przekazana parafianom z Chom?towa figura Matki Bo?ej Fatimskiej, której obecno?? w ko?ciele filialnym rozpoczyna Nowenn? Fatimsk?.

 IX Rocznica Koronacji Cudownego Obrazu w Trzebiatowie


IX Rocznica Koronacji Cudownego Obrazu w Trzebiatowie Ju? po raz dziewi?ty wierni z ca?ej Archidiecezji Szczeci?sko-Kamie?skiej uczestniczyli w uroczysto?ciach rocznicowych koronacji Cudownego Obrazu znajduj?cego si? w Sanktuarium Maryjnym w Trzebiatowie. 16 maja uroczystej Eucharystii przewodniczy? ks. infu?at Edmund Cybulski wraz z Prezbiterium Ziemi Szczeci?skiej.

 Rozpocz?cie kolejnego Jubileuszowego sezonu motocyklowego


Rozpocz?cie kolejnego Jubileuszowego sezonu motocyklowego W sobot? 9 maja w naszym Sanktuarium Msz? ?w. o godz. 13.00 rozpoczniemy kolejny sezon motocyklowy. Zjedzie si? wielu motocyklistów i plac przy ko?ciele zape?ni si? ró?norodnymi "maszynami", nie tylko na dwóch ko?ach. Msz? ?w. w Sanktuarium odprawi duszpasterz motocyklistów ks. Piotr Kilian.

 
....wszystkie wiadomości » ( 441 )

Nabożeństwa
Galeria fotografiiDni Fatimskie w Chom?towie

Dni Fatimskie w Chom?towie


fotografii w albumie: 8

...zobacz album »projektowanie stron internetowych szczecin

tworzenie stron www strony internetowe szczecin
Strona główna Filie Wspólnoty Historia Wiadomości Kancelaria Galeria NabożeństwaProjekt i wykonanie: KOMPANIA TWÓRCZA
  Statystyka strony: