Strona główna / KancelariaKancelaria


Kancelaria zaprasza:
w poniedzia?ek, ?rod? i pi?tek od 16.00 do 17.00.
W soboty od 10.00 do 11.00.
We wtorek, czwartek i niedziel? kancelaria nieczynna.

W okresie wakacyjnym:
w poniedzia?ek i pi?tek od 16.00 do 17.00 oraz w sobot? od 10.00 do 11.00.

W ci?gu ca?ego roku (wakacje równie?):
Nauka dla rodziców i chrzestnych - czwartek o godz. 17.00
Nauka dla narzeczonych - sobota o godz. 17.00

W przypadkach losowych (pogrzeb, wizyta u chorych) tak?e poza godzinami kancelarii.

Kontakt:
email: trzebiatowparafia@gmail.com
telefon: 913872459


 
 Pogrzeb chrze?cija?ski.


Pogrzeb chrze?cija?ski nie udziela zmar?emu ani sakramentu, ani sakramentaliów; zmar?y znajduje si? ju? poza porz?dkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest jednak obrz?dem liturgicznym Ko?cio?a.


 Poradnictwo Rodzinne.


Poradnictwo Rodzinne. Uprzejmie informujemy, ?e z powodu urlopów Poradnia Rodzinna b?dzie nieczynna od 2 lipca do 15 sierpnia 2012 roku.


 
 Punkt widokowy.


Punkt widokowy. Jedn? z atrakcji turystycznych Trzebiatowa jest punkt widokowy znajduj?cy si? na wie?y ko?cio?a. Przepraszamy, ale w tym roku 2012 nie b?dzie on udost?pniony z przyczyn od nas niezale?nych.


 
 Sakrament Bierzmowania.


Rozpoczyna si? kolejny rok przygotowania do przyj?cia Sakramentu Bierzmowania. Jest to szczególny czas, który ju? si? nie cofnie i nie mo?na go zmarnowa?. Je?li chc? do tego Sakramentu przyst?pi?, musz? si? do niego przygotowa? jak najlepiej.


 Sakrament Chrztu ?wi?tego.


Sakrament Chrztu jest fundamentem ca?ego ?ycia chrze?cija?skiego, bram? ?ycia w Duchu i bram? otwieraj?c? dost?p do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Bo?y.


 Sakrament Eucharystii.


Sakrament Eucharystii dope?nia wtajemniczenie chrze?cija?skie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godno?ci królewskiego kap?a?stwa, a przez bierzmowanie zostali g??biej upodobnieni do Chrystusa, za po?rednictwem Eucharystii uczestnicz? razem z ca?? wspólnot? w ofierze Pana.


 Sakrament Ma??e?stwa.


Przymierze ma??e?skie, przez które m??czyzna i kobieta tworz? ze sob? wspólnot? ca?ego ?ycia, skierowan? ze swej natury na dobro ma??onków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zosta?o mi?dzy ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godno?ci sakramentu.


 Sakrament Namaszczenia Chorych.


Przez ?wi?te chorych namaszczenie i modlitw? kap?anów ca?y Ko?ció? poleca chorych cierpi?cemu i uwielbionemu Panu, aby ich pod?wign?? i zbawi?; a nadto zach?ca ich, aby ??cz?c si? dobrowolnie z m?k? i ?mierci? Chrystusa, przysparza dobra Ludowi Bo?emu.


 Zakrystia.


Zakrystia otwarta jest na 30 minut przed Msz? ?wi?t? lub nabo?e?stwem. Telefon do zakrystii: 0913873358


 
 

Kontakt

Parafia Macierzyństwa NMP
ul. Lipowa 10
72 - 320 Trzebiatów

tel. 091/3872459


projektowanie stron internetowych szczecin

tworzenie stron www strony internetowe szczecin
Strona główna Filie Wspólnoty Historia Wiadomości Kancelaria Galeria NabożeństwaProjekt i wykonanie: KOMPANIA TWÓRCZA
  Statystyka strony: