Strona główna /


ZGROMADZENIE SIÓSTR OPATRZNO?CI BO?EJ(Congregatio Sororum a Divina Providentia – SDP)
Zgromadzenie Sióstr Opatrzno?ci Bo?ej powsta?o w 1857 r. we Lwowie, za?o?one przez Mat? Antonin? Mirsk? z inicjatywy arcybiskupa lwowskiego ?ukasza Baranieckiego.


G?ównym celem Zgromadzenia jest szerzenie chwa?y Bo?ej i troska o zbawienie ludzkich dusz, zw?aszcza m?odzie?y zaniedbanej moralnie i dziewcz?t osieroconych.
„Nic ponad mi?o?? Chrystusa” – to ?yciowy program naszej Matki Za?o?ycielki, który przekaza?a jako duchowy testament swoim Córkom. Te s?owa s? wci?? ?ywe, które porywaj? coraz to nowe zast?py m?odych serc, które wszystko chc? czyni? dla Boga, nic nie pozostawiaj?c dla siebie.


Matka Za?o?ycielka nie cofn??a si? przed ?adn? ofiar?, gdy chodzi?o o wype?nienie woli Pana. Cechowa?o J? bezgraniczne zaufanie Bo?ej Opatrzno?ci, która wprost cudownie przychodzi?a Jej z pomoc? w trudno?ciach zwi?zanych z prowadzeniem pierwszych zak?adów wychowawczo – poprawczych we Lwowie. Szerokim sercem przygarnia?a sieroty, bo i sama we wczesnym dzieci?stwie dozna?a sierocej doli.

Id?c ?ladami Matki Za?o?ycielki, Siostry Opatrzno?ci Bo?ej stara?y si? odczytywa? znaki czasu i potrzeb? chwili. W czasie wojny i okupacji cz?sto z nara?eniem ?ycia prowadzi?y tajne nauczanie gimnazjalne. Spieszy?y z pomoc? ofiarom wojny, pracowa?y jako sanitariuszki, prowadzi?y kuchnie. Sz?y tam, gdzie cz?owiek ?y?, cierpia? i umiera?.


Dzi? Zgromadzenie podejmuje jeszcze inne formy pracy apostolskiej, dostosowuj?c si? do wymaga? Ko?cio?a i potrzeb czasów wspó?czesnych. Prowadzi ró?ne dzie?a apostolskie w kraju i za granic?. Siostry pracuj? w zak?adach wychowawczych dla dzieci niepe?nosprawnych, wymagaj?cych specjalnej troski, a zw?aszcza serca. Pochylaj? si? nad ich cierpieniem, bezradno?ci? i kalectwem.


G??bok? trosk? obejmuj? dziewcz?ta upad?e moralnie. Zak?ady poprawcze prowadzone przez Siostry przywraca?y im na nowo godno?? cz?owieka, przekszta?ca?y duchowo, pozwala?y odnale?? siebie.
Chocia? obecnie Siostry nie prowadz? takich zak?adów, to jednak poprzez modlitw?, ofiar? i ?wiadectwo w?asnego ?ycia, wskazuj? im w?a?ciw? drog?.

Siostry podejmuj? prac? przy parafii jako katechetki, organistki, katechetki, zakrystianki, nios? pomoc rodzinom, wielodzietnym, biednym i zaniedbanym. S? po prostu tam, gdzie jest cz?owiek: czy to pe?en ?ycia i rado?ci jak dzieci i m?odzie? przychodz?ce na katechez? – czy zagubiony, zniech?cony, a cz?sto i zrospaczony, szukaj?cy sensu ?ycia.


Od roku 1976 Zgromadzenie podj??o prac? misyjn? w Japonii. Tam, w kraju „kwitn?cej wi?ni” nios? Siostry dobro? Bo?ej Opatrzno?ci dzieciom, które wychowuj? w przedszkolach, a przez nie – japo?skim rodzicom. Siostry pracuj? równie? w Szwajcarii, na Ukrainie, we W?oszech i w Kamerunie.


Zgromadzenie Sióstr Opatrzno?ci Bo?ej jest otwarte na potrzeby Ko?cio?a. Ch?tnie podejmuje prac? zw?aszcza w?ród m?odzie?y ?e?skiej.

W miar? mo?liwo?ci dwukrotnie w ci?gu roku s? organizowane dla m?odzie?y rekolekcje powo?aniowe w Grodzisku Mazowieckim, który jest domem generalnym i formacyjnym Zgromadzenia. Rekolekcje s? w okresie ferii zimowych i w drugiej po?owie czerwca.


Nasze Zgromadzenie prowadzi ró?ne dzie?a na 35 placówkach 14 diecezji. Czci szczególnie Bo?? Opatrzno?? czuwaj?c? nad ?wiatem i ka?dym stworzeniem.
Do Trzebiatowa sprowadzi? siostry ówczesny proboszcz ks. Dziekan Henryk Domalewski. Zwróci? si? z pro?b? do by?ej Matki Generalnej Moniki Skrzyszowskiej, która podj??a t? propozycj? przysy?aj?c dwie Siostry. Prac? w parafii Macierzy?stwa Naj?wi?tszej Maryi Panny rozpocz??y Siostry od 2 maja 1957 r. Ks. Dziekan powierzy? Siostrom opiek? nad ko?cio?em i katechizacj? w szkole podstawowej w Trzebiatowie. Na prze?omie lat zmienia?y si? siostry, ale obowi?zki zakrystianki, organistki i katechetki s? podejmowane do dzi?.

W tym roku obchodzimy setn? rocznic? ?mierci M. Antoniny Mirskiej, pragniemy Bogu z?o?y? dzi?kczynienie za dar Matki Za?o?ycielki, za dzie?o które podj??a za Jej otwarto?? na dzia?anie Bo?e.© 2005-10-15 18:37:44

 

projektowanie stron internetowych szczecin

tworzenie stron www strony internetowe szczecin
Strona główna Filie Wspólnoty Historia Wiadomości Kancelaria Galeria NabożeństwaProjekt i wykonanie: KOMPANIA TWÓRCZA
  Statystyka strony: